Thursday, 18 October 2018
Thiền

Quản trị cảm xúc trải nghiệm an vui


Video pháp thoại Quản trị cảm xúc trải nghiệm an vuido Thầy Thích Nhật Từ giảng vào ngày 24-09-2018 tại chùa Bà Đa, Đà Nẵng.

Quản trị cảm xúc trải nghiệm an vui5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp