Saturday, 21 July 2018

Bài giảng Đố ai hiểu được lòng người do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hall (Adelaide, Australia), ngày…

Bài pháp thoại Sám hối được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Sùng Quang thuộc thôn Vũ La,…

Video bài giảng 8 chữ cuộc đời được thầy Thích Trí Huệ thuyết pháp tại đạo tràng chùa Huyền Trang,…

Video pháp thoại Năng lực của người tu được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Bát Nhã tiểu…

Video pháp thoại Xin đừng giựt nợ được Sư Cô Thích nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Giác Viên, xã…

Bài pháp thoại Trí tuệ biện tài được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Bát Nhã, Bauxite, Hoa…