Thursday, 19 October 2017

Tỳ-kheo có một nghĩa là bố ma, làm cho ma phải khiếp sợ. Ma chướng trong đường tu rất nhiều,…

HỎI: Tôi tìm hiểu giáo lý nhà Phật, trong lục đạo có loài A-tu-la. Xin hỏi đó là loài gì?…