Saturday, 24 March 2018

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 18 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 09/07/2016 tại Tu…

Pháp thoại vấn đáp Giảm duyên kết duyên được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại…

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 17 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 09/07/2016 tại Tu…

Trong dời sống hằng ngày, cơ hội để chúng ta làm điều ác đến một trăm lần một ngày, và…

Đôi khi cũng nên để gió cuốn đi… những muộn phiền. Tôi nói với bạn như thế khi chiều nay…

Pháp thoại chất lượng cuộc sống được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Siêu Thị Điện Máy Tâm…