Monday, 18 December 2017

Pháp thoại Đường tu nhiều gian khó được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Giác Ngạn, quận Phú…

Pháp thoại Duyên khởi được thầy Thích Thiện Xuân chia sẻ tại Chùa Bửu Quang, quận 7, Tp. Hồ Chí…

Đức Phật dạy rằng do vô minh, vọng kiến ngăn che, nên sanh các tánh ham muốn khác nhau mà…