Monday, 24 September 2018

Bài pháp thoại: Thay đổi chính mình được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Viên Thông,…

Bài giảng Phật pháp: Cách chuyển hóa tâm được Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ tại Chùa Viên Thông, Oregon,…