Monday, 16 October 2017

Pháp thoại Ánh sáng cuối cùng được hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm, quận 2,…

Pháp thoại Bồ đề tâm là gì? được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Hè…

Bài pháp thoại Phu nhân thắng man phần 4 được thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khoá huân…

Bài pháp thoại Cõi đi về do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong lễ Tam thời hệ niệm…

Pháp thoại Mỗi người mỗi duyên nghiệp được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại tu viện Như Giác, huyện…

HỎI: Thưa thầy, con đọc kinh thấy Phật dạy tu là phải buông xả tất cả. Nhưng khi tâm trí…