Tuesday, 13 November 2018
Thiền

Những việc không nên ở đời


Bài pháp thoại Những việc không nên ở đời do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tư gia Phật tử Diệu Hoa, thành phố Toronto, Canada, ngày 30-09-2017

Những việc không nên ở đời5.00/5 (100.00%) 1 vote