Friday, 19 October 2018
Thiền

Ngũ căn ngũ lực pháp tu của bậc thánh


Bài giảng Ngũ căn ngũ lực pháp tu của bậc thánh được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Tịnh Luật, BanuàTexas, Hoa Kỳ, ngày 26-11-2017

Ngũ căn ngũ lực pháp tu của bậc thánh5.00/5 (100.00%) 2 votes