Thursday, 15 November 2018
Thiền

Khai thị ngay bây giờ


Pháp thoại Khai thị ngay bây giờ (Vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại Như Lai Thiền Tự, Ngày 24 6 2018

Khai thị ngay bây giờ5.00/5 (100.00%) 2 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp