Wednesday, 13 December 2017

Bài pháp thoại Phật Pháp vấn đáp kỳ 39 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền,…

Pháp thoại Đường tu nhiều gian khó được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Giác Ngạn, quận Phú…

Pháp thoại Duyên khởi được thầy Thích Thiện Xuân chia sẻ tại Chùa Bửu Quang, quận 7, Tp. Hồ Chí…