Saturday, 21 July 2018

Buổi chia sẻ Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hindu Temple (Bang…

Câu chuyện bên tách trà: Pháp đàm bàn về chữ Hiếu – Thượng toạ Thích Thiện Thuận và diễn viên…

Pháp thoại vấn đáp Trong đời có đạo được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 8.4.2018 tại Chùa Từ…