Thursday, 22 February 2018

Pháp thoại Chữa vết thương lòng được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Như Lai Thiền tự, bang Arizona,…

Bài giảng Cùng nhau chuyển hoá được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Tây Thiên ngày 5.8.2017…

Pháp thoại Vòng đời người do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Kiến Long, Bến Tre, ngày 10-02-2018 The…

Bài pháp thoại Phật là ai Ta là ai? Thầy Thích Trí Huệ <img src="https://www.niemphat.vn/wp-content/uploads/2018/02/phat-la-ai-ta-la-ai.jpg" alt="phat la ai ta la…

Bài giảng Ý nghĩa chữ tu được thầy Thích trí Huệ thuyết giảng tại thiền viện Minh Đăng Quang, North…