Tuesday, 23 January 2018

“Sắp tới có khóa tu nào thì báo tớ với. Dạo này tớ buồn quá! Sao công việc, cuộc sống…