Thursday, 19 October 2017

Tối ngày 01/09/2017, tại Giảng đường Chánh Trí Chùa Phật học Xá Lợi, ngày thứ tư của tuần lễ Pháp…