Wednesday, 18 July 2018
Giáo dục

Khuyến khích sáng kiển đổi mới quản lý giáo dục


Bộ khuyến khích các Sở GD-ĐT đề xuất các sáng kiến, chuyên đề nhằm đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời tăng cường lắng nghe ý kiến từ các địa phương trước khi đưa ra những chủ trương, quyết sách cho toàn ngành.

Đây là một trong những nội dung tại thông báo kết luận buổi họp giữa Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với lãnh đạo các Sở GD-ĐT vừa diễn ra ngày 20/5.

Ngành giáo dục xác định trong điều kiện nguồn lực có hạn, sẽ thống nhất tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ ưu tiên.

Đó là: Rà soát quy hoạch lại hệ thống các cơ sở giáo dục và đào tạo và đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh phần luồng trong giáo dục; tăng cường tự chủ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng cường giảng dạy tiếng Anh ở tất cả các cấp học, bậc học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý; đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ được xã hội hết sức quan tâm như: đổi mới chương trình, sách giáo khoa; thi cử, kiểm tra, đánh giá; giáo dục đạo đức, lối sống….

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên của ngành, một số đầu việc từ nay đến tháng 8 đã được xác định cụ thể như: Đưa thông tin về đổi mới giáo dục tới từng trường, từng cán bộ, giáo viên của địa phương; Rà soát, tổng hợp những vấn đề bất cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo tại địa phương; chỉ rõ trách nhiệm giải quyết những bất cập này để có kế hoạch khắc phục; Rà soát, tổng hợp những vấn đề bất cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo tại địa phương; chỉ rõ trách nhiệm giải quyết những bất cập này để có kế hoạch khắc phục; Xây dựng báo cáo tổng kết năm học, trong đó việc khen thưởng phải làm thực chất;

Với các đổi mới đang triển khai như Thông tư số 30 về đánh giá học sinh tiểu học, triển khai mô hình trường học mới, phương pháp “Bàn tay năn bột”…. cần gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị gửi về Bộ trước ngày 30/6 để xem xét, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế của từng địa phương.

Cùng với đó, Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh sự tương tác trực tiếp giữa Bộ và các sở, tăng cường công tác truyền thông và các vấn đề khác.

N.Hiền

Xem nguồnXem nguồn