Monday, 16 July 2018
Giáo dục

Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3, 4, 5


Mỗi kỹ năng thi gồm nghe, đọc, viết, nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến 0,5 điểm.

Điểm trung bình của 4 kỹ năng làm tròn đến 0,5 điểm, được sử dụng để xác định bậc nâng lực sử dụng tiếng Anh.

Bảng quy đổi điểm thi sang các bậc năng lực như sau:Cấu trúc đề thi xem TẠI ĐÂY

Source link

Source link