Wednesday, 19 September 2018
Cười

Chết cười bởi cuộc sống có những con người thích chúng ta 'rách miệng'


Ton sur ton từ trên xuống dưới.

 

Ton sur ton từ trên xuống dưới.

Hết lòng phục vụ vợ con.

Hết lòng phục vụ vợ con.

Kiểu mũ bảo hiểm lạ đời.

Kiểu mũ bảo hiểm lạ đời.

Phóng nhanh 'cụ gọi'.

Phóng nhanh ‘cụ gọi’.

Dòng chữ cảnh báo viết sai chính tả.

Dòng chữ cảnh báo viết sai chính tả.

Tranh thủ ngả lưng.

Tranh thủ ngả lưng.

Dùng tạm đèn thay thế khi xe chưa được mang đi sửa.

Dùng tạm đèn thay thế khi xe chưa được mang đi sửa.

Chế bài thơ 'tiểu đội xe không kính' để lý giải bưởi không cuống.

Chế bài thơ ‘tiểu đội xe không kính’ để lý giải bưởi không cuống.

Biện pháp di chuyển khi đường ngập.

Biện pháp di chuyển khi đường ngập.

Nơi kết thúc trận nhậu?

Nơi kết thúc trận nhậu?

Cảnh báo cho những xe không thực hiện đúng.

Cảnh báo cho những xe không thực hiện đúng.

 Source link