Thursday, 20 September 2018
Cuộc sống

Vì sao nhiều người trẻ Nhật lại chọn lối sống ẩn dật, ở lì trong phòng và không giao tiếp với bất cứ ai?


Học Trần Thủ Độ tề gia trị quốc: ‘Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ chớ có lo gì’

Phàm là bậc nắm đại quyền của thiên hạ, hiếm ai có thể không bị mê mờ vì dục vọng đối với quyền lực, tiền tài và mỹ nữ. Điều này đã hủy bao nhiêu anh hùng thiên hạ, khiến cho công nghiệp cả đời không …