Wednesday, 24 October 2018
Cuộc sống

Từ thành phố tệ nạn và nguy hiểm nhất hành tinh thành thiên đường du lịch


Tào Tháo, trang sử thất lạc của một anh hùng (Kỳ 11): Phong tước Ngụy vương, đánh bại Quan Vũ

Lời toà soạn: Lịch sử 5.000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những quan niệm mới có phần thiên kiến, lệch lạc, lịch sử ấy đã bị cải b …