Sunday, 21 October 2018
Cuộc sống

Thanh Hóa: Xót xa lớp học ọp ẹp, 2 khối ngồi chung một phòng


Lớp học ọp ẹp được lợp bằng kè, các bức tường được đan bằng phên nứa, là nơi học tập của 2 khối lớp 3-4 ở điểm lẻ bản Sậy, trường Tiểu học Trung Thành, huyện miền núi Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa.

The post Thanh Hóa: Xót xa lớp học ọp ẹp, 2 khối ngồi chung một phòng appeared first on dkn.live.