Wednesday, 26 September 2018
Cuộc sống

Nước chủ nhà World Cup 2018 có một món ăn vượt tầm cỡ châu lục – bạn đã ăn thử chưa?


Không tin lời tăng nhân, vạn người xuống suối vàng

Thiên tai kinh hoàng xảy ra đúng như những gì vị tăng nhân đã nói. Đến lúc này ông Tôn mới ăn năn hối lỗi, nhưng đã quá muộn rồi… Ông Tôn đảm nhiệm chức chánh tổng của tổng Đả Tiễn Lô. Nơi ông c …