Tuesday, 6 November 2018
Cuộc sống

Những chân sút Colombia cừ khôi đến từ đất nước đẹp như tranh vẽ này đây


Làm người nếu có thể thấu tỏ 5 bài học này thì ắt mọi việc vuông tròn không hối tiếc

Làm người nếu muốn trưởng thành vững chắc, năng lực đủ đầy ắt cần tham khảo 5 đức tính của cây cổ thụ sau đây… 1. Thời gian, chờ đợi, tích lũy Không có thời gian, một mầm cây chẳng thể một chốc …