Tuesday, 14 August 2018
Cuộc sống

Nguyên tắc 52-17: Phương pháp giúp nhân viên đạt năng suất cao nhất không phải ông chủ nào cũng biết


‘Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao’, câu nói thâm trầm sâu sắc, ít người thấu hiểu

Đại đa số độc giả chúng ta đều nghĩ “Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao” cũng giống như câu “Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”, và đều có nghĩa là “Coi nhẹ, coi thường cái chết”. Tuy nhiên ý nghĩa đích thực …