Saturday, 22 September 2018
Cuộc sống

Người phụ nữ xinh đẹp tại Mỹ này đã xoay sở thế nào khi làm mẹ của những 16-đứa-con?


Không tin lời tăng nhân, vạn người xuống suối vàng

Thiên tai kinh hoàng xảy ra đúng như những gì vị tăng nhân đã nói. Đến lúc này ông Tôn mới ăn năn hối lỗi, nhưng đã quá muộn rồi… Ông Tôn đảm nhiệm chức chánh tổng của tổng Đả Tiễn Lô. Nơi ông c …