Friday, 19 October 2018
Cuộc sống

Mẫu giường ngủ độc đáo khiến bạn vừa nhìn đã muốn đặt lưng


Truyện cổ Phật gia: Đức Phật Thích Ca dạy nhà vua phân biệt chính giác

Một lần, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở vườn Kỳt Thụ Cấp Cô Độc ở thành Xá Vệ, vua Ba Tư Nặc đã đến thăm Đức Phật.
Vừa gặp Đức Phật, nhà vua cung kính đảnh lễ rồi ngồi sang một bên. …