Wednesday, 17 October 2018
Cuộc sống

Dubai – câu chuyện đổi đời của người dân nhập cư


Đức lớn cảm hóa người: Giáo hóa bằng đức hạnh có sức mạnh hơn hết thảy

Khổng Tử nói: “Dùng chính lệnh để dắt dẫn dân, dùng hình phạt để bắt dân vào khuôn phép, dân tránh khỏi tội nhưng không biết hổ thẹn. Lãnh đạo dân bằng đức độ và lễ khiến người ta biết xấu hổ mà tự cả …