Friday, 12 October 2018
Cuộc sống

Du hành thời gian ở các thành phố lớn qua bộ ảnh ‘Chuyện 69’


Đời người chính là đang trong một quán nhậu lớn, sự bình yên hãy tự tìm ở trong tâm

“Có thời gian, nếu muốn trao đổi điều gì bí mật với anh em bạn bè, tôi bàn với họ vào quán nhậu rồi nói. Trong đó chỉ có người nói, không có người nghe, cho nên rất bảo mật thông tin, dù là ngồi sát c …