Wednesday, 19 September 2018
Cuộc sống

20 hình ảnh hoàn hảo đến từng milimet mà bạn chỉ bắt gặp một lần trong đời


Người trí huệ càng lớn, phẩm đức càng cao lại càng biết trân trọng vạn vật

Chuyện xưa kể rằng: Lúc đức Phật còn tại thế, có một vị đệ tử được người ta cúng dường quần áo, mặc chỉ hai ba hôm là đã dơ bẩn, rách rưới; lúc ăn cơm, bát cơm chưa vét hết đã đứng dậy mà đi, không hề …