Friday, 19 October 2018

Bài giảng: Thâm hiểu chúng sanh được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự, ngày 24/06/2018…

Bài pháp thoại Khi chết ta đi về đâu được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Bửu Quang,…

Hôm nay, tại Đạo tràng Tam Hòa tôi giảng về đề tài Giác ngộ và giải thoát. Đó là mục…

Pháp thoại Mê tín dị đoan do Ni Sư Hương Nhũ giảng trong buổi phát quà từ thiện tại chùa…