Tuesday, 20 November 2018

Vua Ba Tư Nặc nước Kiều Tát Di La ở Ấn Độ là một ông vua nhân từ, gần gũi…

Theo giáo lý nhà Phật, phóng sinh là hành động đẹp nhằm cứu thả các sinh mạng mắc nạn. Người…

Bài pháp thoại Chết có phải là hết? được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Tôn Thạnh, huyện…

Trưởng giả Tu-đạt tại thành Xá Vệ nước Ấn Độ là một vị “đại thí giả”, hễ có người nghèo…

Bài pháp thoại Phá chấp được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Bửu Quang, Trần Xuân Soạn, Quận 7,…