Friday, 19 October 2018

Pháp thoại Tâm thực sự an không? được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Giác Ngộ – 92 Nguyễn…

Pháp thoại 6 việc hối hận về sau được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong khóa tu mùa hè…

Pháp thoại Ý nghĩa thí thực cô hồn được thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ trong khóa huân tu lần…